megengine.module.init.calculate_correct_fan

calculate_correct_fan(tensor, mode)[源代码]

计算对于给定的权重张量fan_in或fan_out值,这取决于给定的 mode

请参阅 calculate_fan_in_and_fan_out 了解详情。

参数
  • tensor (Tensor) – NCHW 格式的权重张量。

  • mode (str) – ”fan_in“ 或 ”fan_out“

返回类型

float